KOMPLETA spol. s r.o.
Husinecká 792/25
130 00 Praha 3
Tel. +420 222 713 478
Fax: +420 222 714 646
GSM: +420 603 421 150
Email: kompleta@iol.cz
„KOMPLETA, spol. s r.o.“ je společností, která se zaměřuje na široké spektrum činností v oblasti správy a obchodu s nemovitostmi. Kvalita a rozsah služeb je příznivě ovlivněna dlouhodobými zkušenostmi na trhu s nemovitostmi a dlouhotrvajícími obchodními vztahy s tuzemskými i zahraničními klienty.

Seznam poskytovaných činností:
 1. Zajištění provozu domu a pozemků včetně technických zařízení a společných technických zařízení tak, aby byly provozuschopné a sloužily řádnému užívání
 2. Administrativní a operativně technická činnost spojená se správou domu
 3. Vybírání příspěvků na záloha od členů a vyúčtování vybraných příspěvků. Vyúčtování neměřených nákladů probíhá dle dispozic mandanta.
 4. Evidence plateb členů mandanta na náklady spojené se správou a provozem společných částí domu a pozemků.
 5. Upomínání dlužných plateb členů a jejich vymáhání.
 6. Aktualizace výše měsíčních záloh nejméně 1x ročně včetně vypracování nových platebních předpisů a jejich rozeslání.
 7. Vedení evidence členů mandanta včetně aktualizace kontaktního spojení.
 8. Komunikace se členy mandanta.
 9. Vedení evidence nákladů vzniklých se zajišťováním správy domu a pozemků.
 10. Disponování s peněžními prostředky mandanta s péčí řádného správce cizího majetku.
 11. Zajištění vedení účetnictví dle zákon o účetnictví.
 12. Předkládání výkazů a podkladů k pravidelným kontrolám orgánů mandanta.
 13. Sestavování rozpočtu, sestavování zprávy o činnosti
 14. Plánování nutných oprav a investic, vedení evidence všech oprav, závad a servisních zásahů.
 15. Vedení příslušné technické a provozní dokumentace
 16. Prohlídky objektu.
 17. Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků z reklamačních řízení.
 18. Návrhy na optimalizaci a snižování provozních nákladů.
 19. Spolupráce při přípravě a organizování Shromáždění Společenství vlastníků
 20. Provozní náklady správce (cestovné, hovorné, poštovné)

Dále společnost „KOMPLETA, spol. s r.o.“ smluvně nad rámec výše uvedených činností zajišťuje :
 1. Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 2. Zastupování mandanta při jednáních s příslušným FÚ
 3. Běžná údržba společných částí domu
 4. Zajišťování oprav a rekonstrukcí
 5. Úklid společných částí domu
 6. Péče o zeleň
 7. Úklid chodníku
 8. Revize a opravy
 9. Pojištění domu a vyřizování pojistných událostí.